Župnici na službi u župi Žepče od 1879. do 2015. godine

 

FRA JAKOB MARIĆ OD 1879. DO 1887. GODINE

Jakob Marić Župa Žepče

Fra Jakob MARIĆ rodio se 16. rujna 1844. u Žepču. Redovnički habit obukao je u Kreševu 14. 6. 1863., privremene zavjete položio je u Kreševu 14. 7. 1864., a doživotne zavjete položio je također u Kreševu 9. 9. 1868.  Za svećenika je zaređen 22. 11. 1868. Devet punih godina, do dolaska Austro-Ugarske u Bosnu, bio je učitelj i kateheta na pučkoj konfesionalnoj školi u Sarajevu. Kao bivši župnik u Žepču i na Banbrdu, sakupljao je prinose za novu župnu crkvu, u Solakovoj Kuli je popravio župni stan, u Kiseljaku je iz temelja započeo i pod krov stavio župnu crkvu, a u Kreševu je počeo sakupljati milodare za gradnju nove crkve. Umro je 23. veljače 1897. u samostanu Kreševo u 53. godini života, nakon višegodišnje srčane bolesti, obnašajući dužnost gvardijana, dekana i župnika. Pokopan je u Ograđu uz veliko saučešće braće redovnika i mjesnog pobožnog naroda.

 


 

 

FRA MIJO KOPIĆ OD 1887. DO 1888. GODINE

Mijo Kopić Župa Žepče

Fra Mijo KOPIĆ rodio se 13. rujna 1846. u Kreševu od roditelja Pavla i Jelene r. Kujundžić. Redovnički habit obukao je u Kreševu 23. 10. 1865., privremene zavjete položio je u Kreševu 23. 10. 1866., a doživotne zavjete položio je u Đakovu 21. 4. 1870. Za svećenika je zaređen 3. 11. 1872. Umro je 24. travnja 1907. u Kreševu u 61. godini života.

 


 

 

FRA STJEPAN MOMČINOVIĆ OD 1888. DO 1894. GODINE

Stjepan Momčinović Župa Žepče

Fra Stjepan MOMČINOVIĆ  rodio se  23. srpnja 1844. u Kreševu od roditelja Stjepana i Magdalene r. Plovčić. Redovnički habit obukao je u Kreševu 17. 9. 1859., privremene zavjete položio je u Kreševu 17. 9. 1860., a doživotne zavjete položio je 21. 11. 1868. Bio je graditelj prve župne crkve u Žepču 1889. Umro je 7. lipnja 1915. u samostanu u Kreševu  u 71. godini života.

 


 

 

FRA MIJO KOPIĆ (drugi put) OD 1894. DO 1898. GODINE

Mijo Kopić Župa Žepče

Fra Mijo KOPIĆ rodio se 13. rujna 1846. u Kreševu od roditelja Pavla i Jelene r. Kujundžić. Redovnički habit obukao je u Kreševu 23. 10. 1865., privremene zavjete položio je u Kreševu 23. 10. 1866., a doživotne zavjete položio je u Đakovu 21. 4. 1870. Za svećenika je zaređen 3. 11. 1872. Umro je 24. travnja 1907. u Kreševu u 61. godini života.

 


 

 

FRA BLAŽ PORDUŠIĆ OD 1898. DO 1903. GODINE

Blaž Pordušić Župa Žepče

Fra Blaž PORDUŠIĆ rodio se 19. rujna 1858. u Kreševu od roditelja Stjepana i Ruže r. Barišić.  Redovnički habit obukao je u Kreševu 25. 1. 1876., privremene zavjete položio je također u Kreševu 25. 1. 1877., a doživotne zavjete položio je u Strigonu 4. 10. 1880. Za svećenika je zaređen 1. 11. 1882. u Sarajevu po nadbiskupu Josipu Stadleru.  Umro je od srčane kapi  u 73. godini života u Kreševu  17. svibnja 1931.

 


 

 

FRA JOZO DIVIĆ OD 1903. DO 1908. GODINE

Jozo Divić Župa Žepče

Fra Jozo DIVIĆ rodio se 21. veljače 1856. u Kreševu. Redovnički habit obukao je u Kreševu 18. 10. 1870., privremene zavjete položio je u Fojnici 22. 2. 1872., a doživotne zavjete položio je u Mađarskoj 1. 3. 1878. Za svećenika je zaređen 20. 4. 1879. Umro je 7. rujna 1915. u Zagrebu  u 60. godini života.

 


 

 

FRANJO DANIJEL DUIĆ OD 1908. DO 1920. GODINE

Danijel Duić Župa Žepče

Franjo Danijel DUIĆ rodio se 29. rujna 1877. u Docu kraj Travnika. Za svećenika je zaređen u Sarajevu 29. 6. 1899. Bio je kapelan u Bijeljini, župnik u Odžaku, Korićanima (1903. – 1905.), Pećinama (23. 9. 1905. – 1. 12. 1907.) i Žepču (1908. – 1920.). Umro je u 43. godini života 24. veljače 1920. u sarajevskoj zemaljskoj bolnici nakon duge bolesti. Pokopan je na sarajevskom groblju sv. Josipa.

 


 

 

IVAN GOJSILOVIĆ OD 1920. DO 1934. GODINE

Ivan Gojsilović Župa Žepče

Ivan GOJSILOVIĆ rodio se 27. prosinca 1892. u Travniku. Zaređen je za svećenika 9. 5. 1915. u Sarajevu. Bio je kapelan u Brčkom, u Sarajevu te župnik u Žepču (1920. – 1934.). Umro je 21. listopada 1934. u Žepču u 42. godini života. Pokopan je dva dana poslije na groblju u Radovlju nedaleko od Žepča.

 


 

 

FRANJO BAUER OD 1934. DO 1935. GODINE

Franjo Bauer Župa Žepče

Franjo BAUER rodio se 25. listopada 1899. u Stanovima kraj Doboja. Zaređen je za svećenika 29. 6. 1923. u Sarajevu. Prvo je bio prefekt u Napretkovu konviktu u Sarajevu, a potom kateheta u Zavodu sv. Josipa u Sarajevu. Bio je župnik nakratko u Jelaškama (1926.), upravitelj župa na Palama (1934.), u Žepču (1934. – 1935.), kapelan u Tesliću (listopad 1935. –srpanj 1937.) te župnik u Pećniku. Umro je u 41. godini života 3. veljače 1940. u Pećniku, gdje je i pokopan.

 


 

 

DANIJEL PUŠIĆ OD 1935. DO 1941. GODINE

Danijel Pušić Župa Žepče

Danijel PUŠIĆ rodio se 23. 3. 1892. u Sarajevu. Završio je sjemenište u Travniku, a teologiju u Sarajevu, gdje je zaređen za svećenika 11. 6. 1915. Bio je kateheta u Zavodu sv. Vinka u Sarajevu te župnik u Prozoru (1918. – 1928.), Ostrošcu-Obri (1928. – 1935.) i Žepču (1935. – 1941.). Nadbiskup dr. Ivan Šarić krajem travnja 1941. imenuje ga kancelarom Vrhbosanske nadbiskupije. Od 18. 7. 1945. do 23. 8. 1959. bio je župnik u Brčkom. U zatvoru u Tuzli boravi od 12. 5. do 30. 6. 1945. Iako je umirovljen 1959., narušena zdravlja odlazi u Dobrotu kraj Kotora za duhovnika sestara Služavki Malog Isusa, gdje ostaje do smrti. Umro je u 82. godini života 7. studenoga 1973. u bolnici u Brezoviku kraj Nikšića, a pokopan je 10. 11. u Dobroti na mjesnom groblju.

 


 

 

STJEPAN LUKIĆ OD 1941. DO 1945. GODINE

Stjepan Lukić Župa Žepče

Stjepan LUKIĆ rodio se 5. travnja 1904. u Zenici. Završio je gimnaziju u Travniku, a za svećenika je zaređen 1. 7. 1928. Kateheta je na školama Milosrdnih sestara u Zavodu sv. Vinka u Sarajevu te kateheta na državnim učiteljskim školama. Bio je kapelan u župi Presvetog Srca Isusova u Sarajevu (1932.), župnik u Gromiljaku (1935. – 1937.), Morančanima (26. 5. 1937. – 6. 5. 1941.) i Žepču (1941. – 1945.). Nakon Drugoga svjetskog rata zbog sigurnosti i opasnosti za vlastiti život nastavio je djelovati u Đakovačkoj biskupiji. Bio je upravitelj župe u Punitovcima, kotar Đakovo, te upravitelj župe Bizovac kraj Osijeka od 1. 10. 1951. do 21. 11. 1962. Umro je u Bizovcu 21. studenoga 1962. u 59. godini života, gdje je i pokopan.

 


 

 

FLORO ČULINOVIČ ČULINA OD 1945. DO 1982. GODINE

Floro Čulinović Župa Žepče

Floro ČULINOVIĆ ČULINA rodio se 20. svibnja 1911. u Drinovcima. Kao dječak stupio je među hercegovačke franjevce. Teologiju je završio u Assisiju (Italija), gdje je i zaređen za svećenika 19. 9. 1936. U svećeničkoj službi obavljao je dužnost kapelana u Međugorju, Kočerinu, na Širokom Brijegu i Stupu kraj Sarajeva. Od 24. travnja 1942. do 26. lipanja 1943. bio je župnik pod imenom Cvitan Čulina na Uzdolu kraj Prozora. Nakon toga bio je župnik u Žepču od lipnja 1945. do kraja rujna 1982. kada je umirovljen. Pokrenuo je izgradnju druge točnije proširene župne crkve u Žepču 1961. godine. Poslije umirovljenja živio je u Zagrebu gdje je i umro u 86. godini života 15. rujna 1996. Pokopan je na zagrebačkom groblju Mirogoj.

 


 

 

JOSIP MIKIĆ OD 1982. DO 1997. GODINE

Josip Mikić Župa Žepče

Josip MIKIĆ rodio se 9. travnja 1935. u Vidovicama. Osnovnu školu pohađao je u Vidovicama, srednju u Dubrovniku, a teologiju u Pazinu, gdje je i zaređen za svećenika 29. lipnja 1963. Bio je kapelan u Novom Sarajevu, župnik u Radunicama (1967.), Goricama kraj Brčkog (9. kolovoza 1975. - 18. listopada 1982.), potom je župnik u Žepču (listopad 1982.- travanj 1997.) i Kopanicama (1997.-2003.) gdje je i dočekao privremeno umirovljenje. U župi Žepče sagradio je novu župnu kuću te filijalnu crkvu u Golubinji.

 


 

 

ANTO ĆOSIĆ OD 1997. DO 2008. GODINE

Anto Ćosić Župa Žepče

Anto ĆOSIĆ rodio se 16. siječnja 1956. u naselju Priština, župa Bežlja, općina Teslić, u obitelji Stipe i Janje r. Ćosić koja je imala devetero djece. Osnovnu školu do 4. razreda završio je u Studencima, 5. i 6. u Slatini, a 7. i 8. razred kod franjevaca trećoredaca u Zadru. Poslije osnovne škole nastavio je srednju školu (dva razreda) kod franjevaca trećoredaca u Odri kraj Zagreba, a 3. i 4. razred na Šalati u Zagrebu kao franjevački kandidat. Poslije mature 1975. godine odlazi na studij teologije u Sarajevo kao dijecezanski kandidat za biskupijskog svećenika. U Sarajevu 29. lipnja 1982. zaređen je za svećenika, a svoju prvu mladu misu rekao je u rodnoj župi Bežlja 8. kolovoza iste godine. Svećeničku službu obavljao je kao kapelan u Travniku od 25. rujna 1982. do 9. studenog 1985. Od 1. prosinca 1985. do svibnja 1988. biva kapelanom u župi Žepče. Poslije toga odlazi za župnika u Morančane kraj Tuzle (28. 4. 1988. – 18. 4. 1997.), a nakon toga ponovno dolazi i ostaje do danas kao župnik i dekan u Žepču. Tijekom 2000. izgradio je novu velebnu crkvu u Žepču. U srpnju 2008. odlazi iz Žepča te preuzima župu Komušinu.

 


 

 

ZLATKO IVKIĆ OD 2008. DO 2014. GODINE

Zlatko Ivkić Župa Žepče

Zlatko IVKIĆ rođen je  30. rujna 1967. od roditelja Nike i Mande r. Mišić u mjestu Blaževcu, župa Poljaci. Osnovnu školu pohađa u Pelagićevu, srednju u Dubrovniku, a teologiju u Sarajevu gdje je i zaređen za svećenika 29. lipnja 1997.  Nakon zaređenja bio je kapelan u župama: Prozor, sv. Josip Zenica, pa župnik u Pećinama, Briješću (Sarajevo). Nakon toga bio je prefekt bogoslova u bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu, zatim župnik u Komušini i upravitelj župe u Gornjoj Komušini do srpnja 2008. U srpnju 2008. preuzima župu Žepče, gdje ostaje do rujna 2014.

 


 

 

PREDRAG STOJČEVIĆ OD 2014. DO DANAS

Predrag Stojčević Župa Žepče

Predrag Stojčević, sin Ante i Kate rođ. Stjepić, rođen 10. 11. 1977. god. u Tesliću, župa Uznesenja BDM - Komušina. Osnovnu školu pohađao je u Komušini, srednju u Zadru, a teologiju u Sarajevu, gdje je zaređen za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije 29. 06. 2004. godine. Od 2004. do 2006., obavljao je službu župnog vikar u župi Imena Marijina u Oštroj Luci- Boku kod Orašja. Od 2006. do 2008. imenovan je vicekancelarom Vrhbosanske nadbiskupije, te upraviteljem župa Sv. Dominika u Goraždu i Sv. Benedikta u Čajniču. Od 2008. do 2014. župnik je župe sv. Ante Padovanskog u Vukanovićima kod Kaknja. Od rujna 2014. obnaša službu župnika župe Sv. Ante Padovanskoga u Žepču.